Góra strony

150 lat historii!

150 lat historii!

17 marca 2023r. -> niezwykle ważna data dla Naszego Banku. To właśnie w tym dniu Nasz Bank Spółdzielczy w Krzepicach obchodzi Jubileusz 150-lecia powstania!

Tradycje spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej na terenie Krzepic sięgają roku 1873, co stawia krzepicki bank w szeregu najstarszych tego typu placówek powstałych na ziemiach polskich. Inicjatywę utworzenia kasy podjęli najprawdopodobniej sami mieszkańcy Krzepic, którzy za pośrednictwem Komisarza powiatu częstochowskiego wystąpili do Piotrowskiego Urzędu Gubernialnego Do Spraw Chłopskich z życzeniem założenia kasy pożyczkowo-oszczędnościowej z kapitałem wyjściowym w kwocie 720 rubli srebrnych. Kasa miała nosić nazwę „ Krzepicka Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa” , zaś pismo mówiące o tym nosi datę 5 lipca 1872r. odpowiedzią na to jest dokument datowany na 29 marca 1973 roku, i opatrzony nadrukiem „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”, w którym Tymczasowa Komisja Do Spraw Chłopskich Guberni Królestwa Polskiego informuje Piotrowski Gubernialny Urząd ds. Chłopskich co następuje: „ Na wniosek Gubernialnego Urzędu z dnia 16 lutego pod Nr 265 Komisja Tymczasowa na posiedzeniu dnia 9 marca 1873r. postanowiła zezwolić Piotrowskiemu Urzędowi Gubernialnemu ds. Chłopskich na wydanie rozporządzenia o otwarciu kasy pożyczkowo-oszczędnościowej w osadzie Krzepice powiatu częstochowskiego, data akt dotyczących uruchomienia kasy w gminie Krzepice - 17.03.1873r.), posiadającej kapitał w kwocie 720 rubli … (itd.)”. Tak krzepicka kasa rozpoczęła i prowadziła działalność, o czym świadczą dokumenty potwierdzające osiąganie zysków, przeznaczenie ich części na rozwój lokalnych instytucji, rozwój osady (1886r.), wydawanej pensji pracownikom i członkom Kasy. Działalność Kasy Spółdzielczej w Krzepicach w okresie międzywojennym prawdopodobnie trwała nieprzerwalnie i przynosiła zyski.


W roku 2000 Bank Spółdzielczy w Krzepicach przyłączył do swej struktury samodzielnie działające dotychczas placówki bankowe w Lipiu, Opatowie, Przystajni stając się centralą organizacyjną, zintegrowaną potencjałem ludzkim, ekonomicznym a także rynkowym. Fuzja taka była zabiegiem udanym, przysparzając bowiem obopólnych korzyści zarówno pracownikom jak i społeczeństwu lokalnych rynków finansowych.


Po połączeniu Bank został wzmocniony kapitałowo i osobowo a podstawowym zakresem działania Banku Spółdzielczego w Krzepicach stał się teren 4 sąsiadujących ze sobą gmin tj. Krzepice, Lipie, Opatów i Przystajń.
Od 25 marca 2002r. Bank Spółdzielczy w Krzepicach zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Od 31.12.2015r. przynależy do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zapewniającej bezpieczeństwo finansowe banku i jego klientów. Na przestrzeni ostatniego piętnastolecia Bankowość Spółdzielcza uległa wielu zmianom, te z nich które warto wyszczególnić to zmiany w systemach teleinformatycznych, zmiany w systemach finansowych banków spółdzielczych związane z wdrażaniem kolejnych regulacji ostrożnościowych. Na funkcjonowanie wszystkich instytucji w tym także Banków Spółdzielczych w ostatnich trzech latach znaczny wpływ miała pandemia Covid-19 a obecnie wojna na Ukrainie. System bankowy pełnił w tym trudnym czasie rolę szczególną, pośrednicząc w komunikacji pomiędzy swoimi klientami a instytucjami publicznymi (Tarcze finansowe, Profil zaufany, MojeID, Wnioski 500+ i 300+), Banki Spółdzielcze a wśród nich Bank Spółdzielczy w Krzepicach w tym czasie często pełniły rolę instytucji do której klient miał zwyczajnie najbliżej, gdzie mógł uzyskać pomoc merytoryczną i które w czasie pandemii działały bez zakłóceń. Obecnie Bank Spółdzielczy w Krzepicach we współpracy z bankiem zrzeszającym Bankiem Polskiej Spółdzielczości, Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz firmą SoftNet Sp z o.o. na bieżąco rozwija ofertę produktową dla klientów oraz świadczy kompleksowe, nowoczesne i profesjonalne usługi bankowe, dostosowane do potrzeb rynku i społeczności lokalnej. Bank Spółdzielczy w Krzepicach w relacjach ze swoimi klientami wykorzystuje atuty długoletniej tradycji spółdzielczej oraz wspiera lokalne inicjatywy społeczne.


Od wielu lat nie ustajemy w staraniu, by dostosować się do potrzeb rynku i sprostać oczekiwaniom klientów.


Naszym dążeniem jest aby Bank Spółdzielczy w Krzepicach umacniał swoją pozycję i był postrzegany jako placówka nowoczesna, pomocna i otwarta dla wszystkich klientów.
Nie byłoby tego banku gdyby nie pasje ludzi, tych którzy tutaj pracowali i tworzyli ten Bank od podstaw w różnych warunkach, okolicznościach i czasie, którzy pracują obecnie, którzy się identyfikują z tą firmą, a także udziałowców i klientów dla których jesteśmy, dla których przygotowujemy oferty i je unowocześniamy po to by dopasować je do dzisiejszych czasów i oczekiwań.

Patrząc z perspektywy dzisiejszego dnia na kondycję banku, jego rozwój i liczne grono zaufanych klientów, można z pełnym przekonaniem uznać, że nie byłoby to możliwe bez wysiłku, poczucia obowiązku czasami wyrzeczeń.

Pragniemy złożyć podziękowania dla wszystkich współpracujących z Bankiem osób i instytucji oraz jednostek samorządowych w Krzepicach, w Lipiu, w Opatowie i w Przystajni, dla byłych i obecnych członków Banku, członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, oraz pracowników a przede wszystkim dla wszystkich klientów.


Dziękujemy wszystkim za to, że byliście i jesteście z Naszym Bankiem.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzepicach

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR