Góra strony

Zaplanowane prace techniczne w dniu 14.06 oraz 21-24.06

⚠️ W dniu 14 czerwca oraz w dniach 21-24 czerwca potrzebujemy chwili na zaplanowane prace techniczne!

📅 W najbliższy piątek 14 czerwca w godzinach 20:00-22:00 w związku z pracami aktualizacyjnymi mogą występować chwilowe utrudnienia w korzystaniu z serwisu internetowego eBankNet. Maksymalny czas niedostępności serwisu w tym przedziale czasowym nie powinien przekroczyć 15 minut.

📅 Od piątku 21 czerwca od godz. 17:00 do poniedziałku 24 czerwca do godz. 06:00 niedostępny będzie system Express Elixir, przez co nie będą działać przelewy natychmiastowe i Przelewy na telefon BLIK w serwisie eBankNet oraz aplikacji eBS Krzepice.
❌ Podczas niedostępności każda próba wykonania tych przelewów zostanie odrzucona przez Nasze systemy rozliczeniowe.
✅ Pozostałe formy płatności (np. płatności kodem BLIK) będą działały bez zakłóceń.

👉 Przerwa w działaniu usługi Express Elixir spowodowana jest zaplanowanymi pracami technicznymi po stronie Banku BPS S.A. Informację tą dostaniecie również na aplikację eBS Krzepice na Waszych📱smartfonach.

⚠️ Prosimy, wykonajcie wcześniej wszystkie niezbędne transakcje.

Przepraszamy za utrudnienia.

Udzielenie wsparcia w spłacie kredytu w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jeśli masz w naszym Banku kredyt hipoteczny i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (w skrócie: FWK). Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. (DZ.U. z 2015 r. poz. 1925 z późniejszymi zmianami) o zwrotne wsparcie finansowe z FWK mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

W ramach FWK możesz ubiegać o:

I.     Wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu

 • wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu hipotecznego
 • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy
 • wysokość Wsparcia to równowartość przewidywanych 40 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego
 • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych, miesięczna kwota Wsparcia nie może być wyższa niż 3000 zł

II.    Pożyczkę na spłatę zadłużenia

 • w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia, kredytobiorca ma możliwość wnioskowania w Banku o udzielenie pożyczki
 • pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania
 • maksymalna kwota pożyczki  to 120 000 zł
 • wsparcie lub pożyczka są zwrotne

  Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania Wsparcia można uzyskać w Oddziałach Banku.

Co zrobić, aby skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

 • wniosek o udzielenie wsparcia/pożyczki można złożyć w każdym oddziale Banku.
 • po pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia/pożyczki kredytobiorca może zawrzeć umowę o Wsparcie/Pożyczkę z Bankiem


Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

O wsparcie/pożyczkę mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z warunków:

 • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o Wsparcie, lub
 • ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  •    1940 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  •    1500 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.
  oraz
 • posiadają kredyt zabezpieczony hipoteką przeznaczony na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
  •    nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
  •    nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
  •   remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego,
  •   nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego
  •   nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego,
  •   Innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych

Wsparcie / pożyczka nie może być przyznana, jeżeli:

 • umowa o pracę została wypowiedziana i z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana
 • za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 • w dniu złożenia wniosku o Wsparcie kredytobiorca:
  a.    jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  b.    posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  c.    posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania
 • jeden z Kredytobiorców jest w stanie upadłości konsumenckiej.

  Przelew wsparcia może zostać wstrzymany w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie których to Wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, sprzeda przedmiot kredytowania lub dokona całkowitej spłaty kredytu.

Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba zwrócić?

 • Zwrot Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 200 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach
 • Spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 134 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki

Tutaj możesz pobrać wniosek o udzielenie wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Informacje dotyczące weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL

Bank Spółdzielczy w Krzepicach uprzejmie informuje, że od 1 czerwca 2024 roku wchodzą w życie zmiany przepisów prawa, które mają ograniczyć skutki kradzieży tożsamości poprzez nałożenie m.in. na banki obowiązku weryfikacji czy numer PESEL Konsumenta nie jest zastrzeżony

Procedura taka będzie wykonywana:

 • Każdorazowo przed dokonaniem w Placówce Banku przez Posiadacza rachunku bankowego, będącego konsumentem wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat w danym dniu we wszystkich Placówkach Banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie, tj. w dniu 29.05.2024r. jest to kwota 12.726,00 zł, przy czym kwota ta będzie się zmieniać wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę). 
 • Każdorazowo przed zawarciem:
  - Umowy rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
  - Umowy kredytu zawieranej z Konsumentem (np. kredyt gotówkowy/mieszkaniowy/hipoteczny),
  - Aneksu do Umowy kredytu zawartej z Konsumentem, który zwiększa zadłużenie.

Osoby, które mają zastrzeżony numer PESEL nie będą mogły:

 • założyć konta oszczędnościowo-rozliczeniowego ani oszczędnościowego,
 • wziąć kredytu czy pożyczki,
 • zmienić umowy kredytu lub pożyczki, gdy w wyniku tego zwiększa się zadłużenie,
 • w Placówce Banku wypłacić z konta więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wypłaty gotówki bez weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL możesz dokonać w Naszych bankomatach i wpłatomatach.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL albo go zastrzec należy wejść na stronę www.gov.pl, do aplikacji mObywatel lub udać się do Urzędu Gminy.

Przepisy prawa umożliwiają ponowne zastrzeżenie numeru PESEL, gdy wcześniejsze zastrzeżenie zostało cofnięte.

Jeśli system teleinformatyczny, w którym prowadzony jest Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL będzie niedostępny, Bank po ponownej nieudanej próbie weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL będzie mógł odmówić zawarcia umowy do momentu przywrócenia dostępności systemu.

W przypadku pytań pomocą służą pracownicy Banku.

Planowana niedostępność systemu Express Elixir w dniu 09.06.2024r.

Informujemy, iż z uwagi za zaplanowane prace techniczne po stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej w dniu 09 czerwca 2024r. (niedziela) w godzinach 00:30-04:30 system Express Elixir będzie niedostępny dla Klientów.

Oznacza to, że przelewy natychmiastowe Express Elixir oraz Przelewy na telefon BLIK będą niedostępne, a wszystkie próby ich wykonania będą odrzucane przez system!

Niedostępność ww. usług dotyczy zarówno bankowości internetowej eBankNet jak i aplikacji mobilnej eBS Krzepice.

Prosimy o zwrócenie uwagi na ten fakt podczas wykonywania przelewów oraz o wcześniejsze wykonanie wszelkich niezbędnych transakcji. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 Awaria usług sieciowych u zewnętrznego dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych

Działanie wysyłki sms'ów autoryzacyjnych oraz informacyjnych zostało w pełni przywrócone. Tymczasowo SMS'y będą wysyłane z nowego numeru telefonu "4455".

EDIT: 09 maja 2024r. godz. 16:00 - Operator sieci telekomunikacyjnej przywrócił działanie usługi. Problemy z wysyłką SMS powinny ustąpić.

W dniu 08 maja 2024 około godziny 15:00 nastąpiła awaria o zasięgu ogólnokrajowym u zewnętrznego dostawcy usług telekomunikacyjnych, w związku z którą obserwujemy niestabilne działanie usługi generowania wiadomości SMS (autoryzacyjnych i informacyjnych). Operator sieci komórkowej dostarczający usługi dla Naszego Banku pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Po otrzymaniu informacji od operatora sieci komórkowej o usunięciu awarii niezwłocznie zaktualizujemy komunikat.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzepicach zawiadamia o Zebraniach Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Krzepicach, które odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach: 


Lp. Grupa Członkowska

Miejsce zebrania

Terminy zebrania/godzina
Grupa obejmująca członków zamieszkałych w:

1. Krzepice CENTRALA Banku Spółdzielczego w Krzepicach

15.05.2024r.

16:00 - I termin
16:30 - II termin

Krzepice, Kuźniczka, Zajączki Pierwsze, Zajączki Drugie, Szarki, Stanki, Nowa Wieś, Kuków, Dankowice I, Dankowice II i Dankowice III oraz członków zamieszkałych poza podstawowym terenem  działania Banku a ujętych w rejestrze Członków Banku w Centrali Banku w Krzepicach.
2. Przystajń Oddział Banku w Przystajni

16.05.2024r.

16:00 - I termin
16:30 - II termin

W miejscowościach  należących do Gminy w  Przystajni, oraz  członków zamieszkałych poza podstawowym terenem działania Banku a ujętych w rejestrze Członków Banku Oddział Przystajń.
3. Starokrzepice OSP w Starokrzepicach

17.05.2024r.

16:00 - I termin
16:30 - II termin

Starokrzepice, Lutrowskie, Podłęże Królewskie, Dankowice Piaski.
4. Lipie Oddział Banku w Lipiu

20.05.2024r.

16:00 - I termin
16:30 - II termin

W miejscowościach należących do Gminy w Lipiu, oraz członków zamieszkałych poza podstawowym terenem działania Banku a ujętych w rejestrze Członków Banku Oddział w Lipiu.    
5. Opatów OSP w Opatowie

23.05.2024r.

16:00 - I termin
16:30 - II termin

W miejscowościach należących do Gminy w Opatowie, oraz członków zamieszkałych poza podstawowym terenem działania Banku a ujętych w rejestrze Członków Banku Oddział w Opatowie.   

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie Regulaminu i Porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Przedstawienie Sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w Krzepicach za rok 2023 w zakresie wykonania Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w szczególności:
  - zmian w Statucie;
  - przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023;
  - przedstawienie Kierunków działania Banku na rok 2024.
 6. Informacja na temat wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej  z obowiązków wobec Banku.
 7. Dyskusja i zgłaszanie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenia opinii dot. działalności Banku.
 8. Zamknięcie obrad.

Na podstawie §37 ust.9 Statutu Banku Spółdzielczego w Krzepicach, Zarząd Banku informuje, że uchwały Zebrania grupy Członkowskiej mogą być podejmowane bez względu na liczbę Członków obecnych na Zebraniu. 

Prosimy o punktualne przybycie na Zebranie.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzepicach

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR