Góra strony

Zebrania Grup Członkowskich

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzepicach zawiadamia o Zebraniach Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Krzepicach, które odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach: 


Lp. Grupa Członkowska

Miejsce zebrania

Terminy zebrania/godzina
Grupa obejmująca członków zamieszkałych w:

1. Krzepice CENTRALA Banku Spółdzielczego w Krzepicach

15.05.2024r.

16:00 - I termin
16:30 - II termin

Krzepice, Kuźniczka, Zajączki Pierwsze, Zajączki Drugie, Szarki, Stanki, Nowa Wieś, Kuków, Dankowice I, Dankowice II i Dankowice III oraz członków zamieszkałych poza podstawowym terenem  działania Banku a ujętych w rejestrze Członków Banku w Centrali Banku w Krzepicach.
2. Przystajń Oddział Banku w Przystajni

16.05.2024r.

16:00 - I termin
16:30 - II termin

W miejscowościach  należących do Gminy w  Przystajni, oraz  członków zamieszkałych poza podstawowym terenem działania Banku a ujętych w rejestrze Członków Banku Oddział Przystajń.
3. Starokrzepice OSP w Starokrzepicach

17.05.2024r.

16:00 - I termin
16:30 - II termin

Starokrzepice, Lutrowskie, Podłęże Królewskie, Dankowice Piaski.
4. Lipie Oddział Banku w Lipiu

20.05.2024r.

16:00 - I termin
16:30 - II termin

W miejscowościach należących do Gminy w Lipiu, oraz członków zamieszkałych poza podstawowym terenem działania Banku a ujętych w rejestrze Członków Banku Oddział w Lipiu.    
5. Opatów OSP w Opatowie

23.05.2024r.

16:00 - I termin
16:30 - II termin

W miejscowościach należących do Gminy w Opatowie, oraz członków zamieszkałych poza podstawowym terenem działania Banku a ujętych w rejestrze Członków Banku Oddział w Opatowie.   

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie Regulaminu i Porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Przedstawienie Sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w Krzepicach za rok 2023 w zakresie wykonania Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w szczególności:
  - zmian w Statucie;
  - przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023;
  - przedstawienie Kierunków działania Banku na rok 2024.
 6. Informacja na temat wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej  z obowiązków wobec Banku.
 7. Dyskusja i zgłaszanie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenia opinii dot. działalności Banku.
 8. Zamknięcie obrad.

Na podstawie §37 ust.9 Statutu Banku Spółdzielczego w Krzepicach, Zarząd Banku informuje, że uchwały Zebrania grupy Członkowskiej mogą być podejmowane bez względu na liczbę Członków obecnych na Zebraniu. 

Prosimy o punktualne przybycie na Zebranie.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzepicach

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR